محاسبه رایگان BMI

از این به بعد می توانید در وب سایت به تن شاخص توده بدنی خود را با ورود اطلاعات لازم، بصورت رایگان محاسبه کنید.